Instrukcja korzystania z BIP

Menu przedmiotowe ( lewym strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w kt??re s? zestawione informacje publiczne udost?pnione w BIP.

Modu?? wyszukuj?cy ( w prawej, g??rnej cz???ci ekranu ) - wyszukiwarka umo??liwiaj?ca znalezienie stron BIP zawieraj?cych wyra??enie poszukiwane przez odwiedzaj?cego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony g????wnej BIP umo??liwiaj?cy dost?p do informacji publicznych udost?pnionych w BIP, wed??ug menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona g????wna BIP zawieraj?ca wykaz podmiot??w, obowi?zanych zgodnie z ustaw? do udost?pniania informacji publicznej, wraz z odno??nikami umo??liwiaj?cymi po???czenia z ich stronami.

Redakcja - zawiera dane okre??laj?ce to??samo??? osoby, kt??ra wprowadzi??a informacj? do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 21.04.2021, 20:33
Dokument oglądany razy: 793
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 07.04.2021