Przedmiot dzia??alno??ci

Przedmiotem dzia??alno??ci sp????ki jest:

01.29.Z Uprawa pozosta??ych ro??lin wieloletnich

01.61.Z Dzia??alno??? us??ugowa wspomagaj?ca produkcj? ro??linn?

25.62.Z Obr??bka mechaniczna element??w metalowych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z Naprawa i konserwacja urz?dze?? elektrycznych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemys??owych, sprz?tu i wyposa??enia

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z Przesylanie energii elektrycznej

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z Handel energi? elektryczn?

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z Dystrybucja paliwa gazowych w systemie sieciowym

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w par? wodn?. gor?c? wod? i powietrze do uk??ad??w klimatyzacyjnych

36.00.Z Pob??r, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ??ciek??w

38.11.Z Zbieranie odpad??w innych ni?? niebezpieczne

38.12.Z Zbieranie odpad??w niebezpiecznych

38.21.Z Obr??bka i usuwanie odpad??w innych ni?? niebezpieczne

38.31.Z Demonta?? wyrob??w zu??ytych

38.32.Z Odzysk surowc??w z materia????w segregowanych

39.00.Z Dzia??alno??? zwi?zana z rekultywacj? i pozosta??a dzia??alno??? us??ugowa zwi?zana z gospodarka odpadami

42.11.Z Roboty zwi?zane z budow? dr??g i autostrad

42.22.Z Roboty zwi?zane z budow? linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych ciepinych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozosta??ych instalacji budowlanych

43.39.Z Wykonywanie pozosta??ych rob??t budowlanych wyko??czeniowych

45.20 Z Konserwacja i naprawa pojazd??w samochodowych, z wy???czenie motocykli

45.32.Z Sprzeda?? detaliczna cz???ci i akcesori??w do pojazd??w samochodowych, z wy???czeniem motocykli

45.40 Z Sprzeda?? hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzeda?? hurtowa i detaliczna cz???ci i akcesori??w do nich

46.77.Z Sprzeda?? hurtowa odpad??w i z??omu

47.19.Z Pozosta??a sprzeda?? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z Transport drogowy towar??w

61.10.Z Dzia??alno??? w zakresie telekomunikacji przewodowej

61 20 Z Dzia??alno??? w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wy???czenie telekomunikacji satelitarnej

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarz?dzanie stronami intemetowymi (hosting) i podobna dzia??alno???

63.12.Z Dzia??alno??? portali intemetowych

71.12.Z Dzia??alno??? w zakresie in??ynierii i zwi?zane z ni? doradztwo techniczne

71.20.13 Pozosta??e badania i analizy techniczne

74.90.Z Pozosta??a dzia??alno??? profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z Dzia??alno??? pomocnicza zwi?zana z utrzymanie porz?dku w budynkach

81 29.Z Pozosta??e sprz?tanie

81.30.Z Dzia??alno??? us??ugowa zwi?zana z zagospodarowaniem teren??w zieleni


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 08:59
Dokument oglądany razy: 964
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021