Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności spółki jest:

01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z Przesylanie energii elektrycznej

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z Dystrybucja paliwa gazowych w systemie sieciowym

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną. gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych ciepinych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

45.20 Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączenie motocykli

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z Transport drogowy towarów

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61 20 Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączenie telekomunikacji satelitarnej

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami intemetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali intemetowych

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.13 Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymanie porządku w budynkach

81 29.Z Pozostałe sprzątanie

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 08:59
Dokument oglądany razy: 390
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021