Rejestry i ewidencje

W zak??adzie Us??ug Technicznych Sp z o.o. W Zag??rzu prowadzone s? nast?puj?ce rejestry i ewidencje zawieraj?ce informacje publiczne:

1.Dziennik korespondencyjny - ewidencja korespondencji przychodz?cej oraz wychodz?cej

2.Ewidencja dokumentacji Zgromadzenia Wsp??lnik??w oraz Rady Nadzorczej

3.Pocztowe ksi???ki nadawcze

4.Wykaz wzor??w piecz?tek

5.Rejestr awarii

6.Rejestr zu??ycia wody

7.Rejestry VAT (zakup??w i sprzeda??y)

8.Rejestr dokument??w bankowych

9. Rejestr dowod??w kasowych

10.Rejestr ??rodk??w trwa??ych

11.Ewidencja ??sprzeda?? wody i ??ciek??w

12.Ewidencja wezwa?? upomnie??

13.Rejestr pr????b i poda?? klient??w

14.Rejestr um??w z odbiorcami

15.Rejestr dotacji dla odbiorc??w ??ciek??w

16.Rejestr zg??osze?? budowy przy???czy

17.Publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej ??(dziennik)

18.Rejestr wniosk??w o udost?pnienie dokument??w


Dost?p do informacji publicznych, kt??re nie zosta??y udost?pnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zak??adu Us??ug Technicznych sp. z o.o. w Zag??rz ul. Bieszczadzka 5 jest mo??liwy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagaj?ce wyszukiwania, kt??re mog? by? udost?pnione niezw??ocznie, udost?pnia si? bez pisemnego wniosku. Udost?pniane s? wszystkie informacje publiczne z wy???czeniem:

dokument??w niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2005r Nr 196. poz 1631 z p????n. zm.).

dokument??w zawieraj?cych informacje obj?te tajemnic? skarbow?, bankow? i statystyczn?.

dokument??w w zakresie obj?tym ochron? zbior??w danych osobowych,

dokument??w zawieraj?cych informacje mog?ce narusza? prywatno??? os??b fizycznych lub tajemnic? przedsi?biorcy,

akt osobowych pracownik??w list p??ac i innych dokument??w pracowniczych - z wyj?tkiem p??ac os??b zajmuj?cych funkcje publiczne,

dokument??w zawieraj?cych inn? prawnie chronion? tajemnic?.


Nadz??r nad udost?pnianiem informacji publicznych pe??ni pan Marian Hni??ka. Osobami odpowiedzialnymi za udost?pnianie informacji publicznych s? kierownicy dzia????w w zakresie dokument??w wynikaj?cych z przedmiotu dzia??alno??ci poszczeg??lnych dzia????w. Udost?pniaj?cy:

informuje osob? zainteresowan? czy dokumenty mog? by? udost?pnione niezw??ocznie,

wyznacza pracownika Sp????ki, w obecno??ci kt??rego dokumenty mog? by? udost?pnione,

wskazuje miejsce udost?pniania dokument??w,

w przypadku gdy dokument wymaga d??u??szego wyszukiwania, wyznacza termin udost?pniania dokumentu. nie d??u??szy ni?? 14 dni od dnia z??o??enia wniosku termin ten mo??e by? przed??u??ony ze wzgl?du na z??o??ono??? wniosku, ale w??wczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na pi??mie.


Wgl?d do dokument??w odbywa si? w siedzibie i godzinach pracy Sp????ki, a tak??e w obecno??ci uprawnionego pracownika. Stanowisko Obs??ugi Klient??w prowadzi rejestr wniosk??w o udost?pnienie dokument??w, kt??ry zawiera:

imi? i nazwisko osoby zainteresowanej.

dat? z??o??enia wniosku.

podmiot wniosku,

nazw? udost?pnionego dokumentu,

imi? i nazwisko pracownika za??atwiaj?cego wniosek

dat? za??atwienia wniosku


W zakresie informacji publicznych nie udost?pnionych w Biuletynie obowi?zuje zarz?dzenie nr 1/2007 z dnia 04.01.2007r Prezesa Zarz?du ZUT sp. z o.o. w Zag??rzu w sprawie ustalenia op??at. I tak:


Za sporz?dzenie kopii dokument??w lub danych:

w formacie A4 - 0,30 z??/str. kopii.

w formacie A3 -  0,60 z??/str. kopii.

za przegranie na 1 dyskietk? 3 z??.

za przegranie na CD ROM 3 z??,

Op??aty, o kt??rych mowa nale??y ui??ci? w momencie odbioru przygotowanej informacji.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 09:01
Dokument oglądany razy: 1 363
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021