Rejestry i ewidencje

W zakładzie Usług Technicznych Sp z o.o. W Zagórzu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje zawierające informacje publiczne:

1.Dziennik korespondencyjny - ewidencja korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej

2.Ewidencja dokumentacji Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej

3.Pocztowe książki nadawcze

4.Wykaz wzorów pieczątek

5.Rejestr awarii

6.Rejestr zużycia wody

7.Rejestry VAT (zakupów i sprzedaży)

8.Rejestr dokumentów bankowych

9. Rejestr dowodów kasowych

10.Rejestr środków trwałych

11.Ewidencja —sprzedaż wody i ścieków

12.Ewidencja wezwań upomnień

13.Rejestr próśb i podań klientów

14.Rejestr umów z odbiorcami

15.Rejestr dotacji dla odbiorców ścieków

16.Rejestr zgłoszeń budowy przyłączy

17.Publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej —(dziennik)

18.Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów


Dostęp do informacji publicznych, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Usług Technicznych sp. z o.o. w Zagórz ul. Bieszczadzka 5 jest możliwy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2005r Nr 196. poz 1631 z późn. zm.).

dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną.

dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,

dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,

akt osobowych pracowników list płac i innych dokumentów pracowniczych - z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,

dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.


Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni pan Marian Hniłka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie informacji publicznych są kierownicy działów w zakresie dokumentów wynikających z przedmiotu działalności poszczególnych działów. Udostępniający:

informuje osobę zainteresowaną czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,

wyznacza pracownika Spółki, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,

wskazuje miejsce udostępniania dokumentów,

w przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępniania dokumentu. nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia wniosku termin ten może być przedłużony ze względu na złożoność wniosku, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.


Wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie i godzinach pracy Spółki, a także w obecności uprawnionego pracownika. Stanowisko Obsługi Klientów prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

imię i nazwisko osoby zainteresowanej.

datę złożenia wniosku.

podmiot wniosku,

nazwę udostępnionego dokumentu,

imię i nazwisko pracownika załatwiającego wniosek

datę załatwienia wniosku


W zakresie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie obowiązuje zarządzenie nr 1/2007 z dnia 04.01.2007r Prezesa Zarządu ZUT sp. z o.o. w Zagórzu w sprawie ustalenia opłat. I tak:


Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych:

w formacie A4 - 0,30 zł/str. kopii.

w formacie A3 -  0,60 zł/str. kopii.

za przegranie na 1 dyskietkę 3 zł.

za przegranie na CD ROM 3 zł,

Opłaty, o których mowa należy uiścić w momencie odbioru przygotowanej informacji.


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 09.04.2021, 09:01
Dokument oglądany razy: 585
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021