W??adze sp????ki

W??adzami sp????ki s?:

1. Zgromadzenie wsp??lnik??w

2. Rada nadzorcza

3. Zarz?d


Sk??ad Rady Nadzorczej: 

1. Zbigniew Tanawa - Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej

2. Stanis??aw Fal - Wiceprzewodnicz?cy Rady Nadzorczej

3. Wojciech Wojnar - Sekretarz Rady Nadzorczej


Kontakt z Rad? Nadzorcz? mo??liwy jest listownie na adres korespondencyjny Sp????ki.


Sk??ad Zarz?du:

1. Bart??omiej Florian - Prezes Zarz?du


Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 13.09.2022, 07:44
Dokument oglądany razy: 709
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 01.04.2021